สตง.แจงผลตรวจดู “คนละครึ่ง” เจอผู้บริโภคสิทธิต่ำยิ่งกว่าจุดมุ่งหมาย-ใช้เงินไม่เป็นไปตามข้อแม้

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการสำรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการ ตรวจ สอบเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจตราผลสัมฤทธิ์และความสามารถการปฏิบัติงานโครงงานคนละครึ่ง พบว่า ปริมาณผู้บริโภคสิทธิต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่แผนการฯ เจาะจง โดยมีผู้ใช้สิทธิในระยะที่ 1 ถึงระยะที่ 4 ปริมาณ 9.98 ล้าน คน / 14.79 ล้าน คน / 26.35 ล้าน คน / 26.38 ล้าน คน ตามลำดับชั้น หรือคิดเป็น 99.76% / 98.62% / 94.10% / 90.98% ตามลำดับชั้น

ตรวจ

ซึ่งแม้ว่าโดยรูปรวมจะมีจำนวนผู้ซื้อสิทธิมากยิ่งกว่า 90% ของกลุ่มจุดหมาย แต่การที่จำนวนผู้ซื้อสิทธิต่ำลงมากยิ่งกว่าค่าจุดหมายตัวชี้วัดที่แผนการฯ กำหนด เจือกับลูกค้าสิทธิบางรายไม่ได้ใช้จ่ายครบตามวงเงินที่ได้รับ มีผลให้การเบิกชำระเงินงบโดยประมาณไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ขอรับจัดสรรไว้

ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.65 มีเงินงบราวๆคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายรวมทั้งปวง 23,153.14 ล้านบาท แม้ว่าเงินงบราวๆปริมาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงการกันวงเงินงบราวๆ

แต่ถ้าการตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดสูงเกินกว่าปริมาณผู้บริโภคสิทธิมาก จะก่อให้เกิดค่าพลาด โอ กาส ที่ รัฐ บาล จะ นำ เงิน ใน ส่วน นี้ ไป ใช้ ใน โครง การ อื่น ๆ ที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อจะส่งเสริมมวลชน สังคม และเศรษฐกิจในตอนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19

อนึ่ง โครงงาน คนละครึ่ง ตรวจ ยอดเยี่ยมในโครงงานตามมาตรการรักษาชั้นการบริโภคของประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรู้สึกตัวฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับรากฐาน โดยการลดสิ่งที่ต้องรับผิดชอบรายการที่ต้องจ่ายของพลเมืองและเพิ่มเติมอุปสงค์การบริโภคข้างในประเทศอันจะมีผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้จากวิธีขายผลิตภัณฑ์และบริการ

ซึ่งการดำเนินแผนการดังที่กล่าวมาข้างต้นแยกประเภทเป็น 4 ระยะ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 63 ถึงเดือน เม.ย. 65 มีกลุ่มจุดมุ่งหมายในแต่ละระยะ ได้แก่ ราษฎรสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประจำตัวประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 10 ล้านคน / 15 ล้านคน / 28 ล้านคน / 29 ล้านคน ตามระดับ รวมวงเงินที่ใช้ในการดำเนินแผนการทั้งหมดทั้งมวล 213,300 ล้านบาท

ทั้งนี้ สาปัจ จัย ที่ ปริมาณ ลูก ค้า สิทธิ ไม่ เป็น ไป ตาม ค่า จุด หมาย ตัว ชี้ วัด มีต้นเหตุมาจากสภาพแวดล้อมและต้นเหตุภายนอกณ เวลาเหตุการณ์การกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินแนวนโยบายภาครัฐเพื่อที่จะช่วยลดและคุ้มครองปกป้องการแพร่กระจาย

ดังเช่นว่า การขอความร่วมมือจากสามัญชนให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เจือกับประชาชนมีความตระหนักในการปกป้องตัวของเราเองจากการแพร่กระจายในแต่ละรอบ จึงคงมีผลต่อพฤติกรรมวิธีการใช้จ่ายของผู้ร่วมแผนการฯ และจำนวนลูกค้าสิทธิของโครงงานฯ

แนวทางการทำผิดกฎเกณฑ์

เวลาเดียวกัน จากการ ตรวจ ตราประสบว่า มีร้านและประชากรที่ไม่เอาอย่างหลักเกณฑ์และข้อแม้ของแผนการฯ และองค์กรที่รับผิดถูกใจแผนการฯ ได้จัดส่งข้อมูลให้องค์กรที่เกี่ยวพันเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎข้อบังคับหมาย

รวมทั้งการระงับสิทธิวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน และเรียกเงินคืน 296 ราย ซึ่งมีสาเหตุจากการตรวจทานข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายของและบริการที่มีความไม่ถูกธรรมดาและทำให้มีการเกิดการสอบสวนขยายผลความประพฤติปฏิบัติไม่ถูก

แม้จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะป้องปรามการกระทำไม่ถูกหลักเกณฑ์และข้อแม้ของแผนการฯ อย่าง ต่อ เนื่อง ตลอด จน การ ปรับ แต่ง ปรับ ปรุง แอป พลิ เค ชัน เป๋า ตัง และ ถุง เงิน ให้ มี ประสิทธิภาพขึ้นมาก สล็อต แต่ก็ยังอาจตรวจสอบเผชิญการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงงานฯ อยู่เป็นระยะ ๆ

ทั้งนี้ สตง. มีข้อสังเกตว่า องค์กรที่รับผิดถูกใจโครงการฯ มีภารกิจหลักที่ไม่สอดรับกับโครงงานฯ เมื่อตรวจสอบเจอผู้ไม่ทำตามข้อกำหนดและข้อแม้ของแผนการฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ขณะสำหรับเพื่อการตรวจทานแบบฟอร์มปริมาณมากจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการงานภายใต้ภารกิจขององค์กรที่รับไม่ถูกชอบแผนการฯ

การแก้ปัญหา

ด้วยเหตุนี้ สตง. ก็เลยมีข้อเสนอให้หน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่รับผิดถูกใจกลั่นกรองปริมาณวัตถุประสงค์ผู้ร่วมโครงงานฯ

ในระยะต่อจากนี้เป็นต้นไปให้คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อมและต้นเหตุที่คงมีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้จำนวนจุดหมายผู้เข้าร่วมแผนการฯ สอดประสานกับจำนวนผู้ร่วมโครงงานจริงให้เยอะที่สุด

ช่วงเดียวกัน ช่วงเวลาดำเนินงาน ตรวจ ควรชี้เฉพาะให้เกิดการติดตามและราวๆการจำนวนคนซื้อสิทธิอย่างสนิทสนม

เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณและงบราวๆคงเหลืออยู่ที่จะกำเนิดขึ้นช่วงการดำเนินแผนการและหยุดการดำเนินแผนการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวพันสำหรับเพื่อการจัดสรรและชมแลงบราวๆสามารถวางแผนและจัดการจัดแจงงบราวๆคงเหลืออยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

รวมทั้งใช้ประโยชน์ประโยชน์กับโครงการอื่นได้ทันท่วงที โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้จบสิ้นระยะเวลาดำเนินแผนการ อา ทิ เช่น การ คืน วง เงิน ของ ผู้ ที่ ไม่ เริ่ม ต้น ใช้ สิทธิ ครั้ง แรก ข้าง ใน เฉพาะ เจาะ จง ช่วง เวลา การทยอยคืนวงเงินของลูกค้าสิทธิที่จะไม่สามารถใช้วงเงินเต็มจำนวนได้ทันเฉพาะเจาะจงระยะเวลา

นอกจากนั้นนี้กรณีที่เกิดการจัดทำโครงการลักษณะเดียวกันในระยะต่อจากนี้ไป ควรมอบหมายให้องค์กรที่มีภารกิจคล้องจองกับโครงการฯ มาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงงาน

และควรกลั่นกรองทวนขั้นตอนการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการดำเนินแผนการฯ โดย เน้น เน้น ย้ำ วิธี การ ใน การ ลง ทะ เบียน ตรวจ สมัคร สมา ชิกหรือระหว่างวิธีใช้งานแอปพลิเคชันแก่สามัญชนและร้านขายของให้ตระหนักทราบว่ามีระบบการติดตาม ตรวจตราธุรกรรมที่ไม่ถูกธรรมดา และนำไปสู่การสอบสวนขยายผลความประพฤติปฏิบัติไม่ถูกได้

There aren't any posts currently published under this tag.