สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา 2565

วันนี้ (12 ก.ค.65) เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา 2565 วันพุธที่ 13 กรกฎาคม ความว่า

ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ควรจะที่สาธุชนจักได้น้อมคิดถึงเรื่องราวที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบ่งบอกปฐมเทศนาขอความกรุณาปรานีปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นการเริ่มต้นประกาศพระศาสนา กระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ ครบถ้วนพร้อมเป็น อาสาฬหบูชา2565 “พระรัตนตรัย” ซึ่งเป็นสรณะนำทางชีวิตของพุทธบริษัท ให้มุ่งหน้าดำเนินเข้าสู่หนทางดับเพลิงกิเลสกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง

วันอาสาฬหบูชา 2565

ปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบ่งชี้ไว้นั้น คือ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ทรงชี้บอกวิถีทางดับทุกข์ด้วยมรรคมีองค์ 8 ที่เรียกยังมีอีกอย่างว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือการลงมือปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์

ทั้งนี้ ท่ามกลางภาวการณ์ปัจจุบันนี้ อันเต็มไปด้วยภยันตรายอันน่าหวาดหวั่นที่ผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่าอาจไม่คงจะกำเนิดมีขึ้นแล้ว ก็กลับบังกำเนิดมีขึ้นอีกทั่วไปในโลก เป็นต้นว่า ภัยสงคราม ทุพภิกขภัย และภัยอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ เป็นต้น นำไปสู่ผลพวงต่อสวัสดิรูปของคนเราในวงกว้างขวาง

ท่านทั้งหลากหลายพึงหันมากลั่นกรองทบทวนอริยมรรค โดยใช้วิถีทางแก้ไขปัญหาที่ต้นต้นเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง วันอาสาฬหบูชา 2565 ตัวอย่างเช่น “สัมมาสังกัปปะ” ซึ่งซึ่งก็คือ “ความคิดที่ถูกต้องแม่นยำ” พูดอีกนัยหนึ่ง ความคิดที่จะลดละความปรารถนาที่จะได้อยากมีจนเกินโดยประมาณ ความนึกคิดที่จะไม่พยาบาทหน้าจองเวรกัน และความนึกคิดที่จะไม่เบียดเบียนกัน อาสาฬหบูชา2565

ขอจงช่วยกันระดมข้อคิดเห็นในทางสันติ เฉลียวฉลาดในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจา เพื่อจัดการกับปัญหาของสังคมในทุกอันดับ ให้คลี่คลายไปได้ด้วยความแกร่งไม่ยินดียินร้าย รู้จักละวางทิฐิพยายาม ให้อภัย และมุ่งแผ่เมตตาต่อกันด้วยใจจริง

วันอาสาฬหบูชา นอกจากนั้นจะเตือนใจให้นึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้ว ยังอาจจะเตือนใจให้ทุกคนใส่ใจแน่วแน่ในปณิธานแห่ง “สัมมาสังกัปปะ” ได้อีกด้วย

ฉะนั้น ถ้าท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นมีความสุข ก็ขอจงขยันหมั่นเพียรทำความเข้าใจอบรมและปฏิบัติธรรมะ โดยเริ่มต้นที่ตัวเอง จากการมี “สัมมาสังกัปปะ” อยู่ทุกระหว่างจิต เป็นการเกื้อกูลให้ตนเอง และสรรพชีวิตผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย ต่างสามารถปลอดพ้นจากภยันตรายอีกทั้งที่เป็นทุกข์ประจำ อาสาฬหบูชา2565 และทั้งยังเป็นทุกข์จรทั้งหลาย ได้สมความหวังปรารถนาทุกประการ เทอญ.

ประทานพระคติธรรม “วันอาสาฬหบูชา” 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา 2565 โดยมีใจความว่า ดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ควรที่สาธุชนจักได้น้อมคิดถึงสถานะการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงทำให้รู้ปฐมเทศนาขอความกรุณาปัญจวัคคีย์ ณ อิสิปตนมฤคทายวัน อันเป็นการเริ่มต้นประกาศพระศาสนา

ทั้งนี้ท่ามกลางภาวการณ์ตอนนี้ อันเต็มไปด้วยภยันตรายอันน่าหวาดหวั่นที่ผู้คนจำนวนมากมีความคิดว่าคงจะไม่อาจกำเนิดมีขึ้นแล้ว ก็กลับบังเกิดมีขึ้นอีกทั่วไปในโลก ยกตัวอย่างเช่น ภัยสงคราม ทุพภิกขภัย และภัยอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ เป็นต้น

ทำให้มีการเกิดผลกระทบต่อสวัสดิรูปของมนุษย์ในวงกว้างใหญ่ ท่านทั้งหลากหลายพึงหันมาพิจารณาทวนอริยมรรค อาสาฬหบูชา2565 โดยใช้วิถีทางจัดการกับปัญหาที่ต้นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง อย่างเช่น “สัมมาสังกัปปะ” ซึ่งหมายถึง “ความนึกคิดที่ถูกต้อง”

กล่าวคือ ความนึกคิดที่จะลดละความอยากที่จะได้ต้องการมีจนเกินโดยประมาณ ความนึกคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรกัน และความคิดที่จะไม่เบียดเบียนกัน ขอจงช่วยกันระดมความเห็นในด้านสันติ ชาญฉลาดสำหรับในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจา เพื่อจะแก้ปัญหาของสังคมในทุกเกรด ให้คลี่คลายไปได้ด้วยความเข้มแข็งไม่ยินดียินร้าย รู้จักละวางทิฐิอุตสาหะ ให้อภัย และมุ่งแผ่เมตตาต่อกันด้วยใจจริง

วันอาสาฬหบูชา นอกจากนั้นจะเตือนใจให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้ว ยังคงเตือนใจให้ทุกคนใส่ใจแน่แน่วในปณิธานแห่ง “สัมมาสังกัปปะ” ได้อีกต่างหาก สล็อต

ดังนี้ หากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุข ก็ขอจงขยันหมั่นเพียรทำความเข้าใจอบรมและปฏิบัติธรรมะ โดยเริ่มต้นที่ตัวเอง จากการมี “สัมมาสังกัปปะ” อยู่ทุกช่วงจิต เป็นการเกื้อกูลให้ตัวเอง และสรรพชีวิตผู้เข้าร่วมกำเนิด แก่ เจ็บปวด ตาย ต่างสามารถปลอดพ้นจากภยันตรายทั้งที่เป็นทุกข์ประจำ และทั้งยังเป็นทุกข์จรทั้งหลาย ได้สมความมุ่งหวังปรารถนาทุกประการ เทอญ วันอาสาฬหบูชา 2565

ในเวลาเดียวกันนี้เพจสำนักงานเลขลำดับานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่ ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๓ / ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ความว่า

อนุสนธิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง อาสาฬหบูชา2565 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและสำนักงานลำดับที่านุการสมเด็จพระสังฆราช ก็เลยประกาศขั้นตอนการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อนุโลมแนวปฏิบัติของคณะธรรมยุต เป็นการเฉพาะสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อแต่นี้ไป

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะ
งดกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
งดการประชุมสังฆสันนิบาต ตามประเพณีคณะธรรมยุต ในดิถีแรม ๕ ค่ำเดือน ๘ (วันจันทร์ ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕) ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสคนในวงการบันเทิงม พระบรมมหาราชวัง แต่ให้ประชุมสงฆ์ในวัดที่จำพรรษา ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระสูตรและพระปริตรตามที่สำนักงานคณะธรรมยุตประกาศ แล้วเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช อนุโลมวิธีดังเช่นเคยปฏิบัติ
ทั้งนี้ ความรู้ฝ่าพระบาทแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรระเบียบาคม ๒๕๖๕

ณ เวลาเดียวกันสถาบันระดับปริญญามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “อาสาฬหบูชา วันเริ่มตอนนี้ตั้งแต่ต้นเเห่งแสงธรรมจากโพธิญาณเพื่อสันติสุขของชาวโลก”

“ชัชชาติ” เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป

เมื่อตอน 07.00น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 ภาพ เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา 2565 พร้อมกับคณะประธาน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และราษฎร เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สนามหลวง

สำหรับ วันอาสาฬหบูชา ปีนี้ดิ่งกับวันที่ 13 กรกฎระเบียบาคม เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แสดงว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งส่วนมากจะตรงกับเดือนกรกฎเกณฑ์าคมหรือเดือนเดือนสิงหาคม แต่หากในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

There aren't any posts currently published under this tag.