เงินเกื้อหนุนพิเศษผู้สูงอายุ 700-1,250 บาท โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

จากกรณีที่ ครม. มีมติอนุมัติจัดสรรงบโดยประมาณรายการที่ต้องจ่ายประจำปี 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อจะกรณีฉุกเฉินหรือต้องมีให้ได้ เงิน ผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางครั้งบางคราว การชำระเงินเกื้อหนุนพิเศษ เงินผู้สูงอายุ เงินของผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความเด็ดเดี่ยวของคนเราพรีเซ็นท์

โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้เงินสนับสนุนพิเศษ เงินผู้สูงอายุ 100 – 250 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นณ เวลา 6 เดือน (เดือน เม.ย.-ก.ย. 65)

ซึ่งวันนี้ (19 ก.ค. 65) ถือเป็นการจ่ายเงินรอบแรกให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ ในงวดเดือน เม.ย.-ก.ค. 65

ผู้ที่ได้รับเงิน จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน ผู้สูงอายุ โดยแยกแยะออกเป็น 4 กลุ่มเพราะฉะนั้น
ท่านที่อายุ 60-69 ปี เงิน เดือนละ 600 บาท รับเงินสนับสนุนพิเศษเสริมเติม 100 บาท เป็นเดือนละ 700 บาท

สำหรับอายุ 70-79 ปี เงิน เดือนละ 700 บาท รับเงินผลักดันพิเศษเสริมเติม 150 บาท เป็นเดือนละ 850 บาท

อายุ 80-89 ปี เงิน เดือนละ 800 บาท รับเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมอีก 200 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป เงิน เดือนละ 1,000 บาท รับเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มอีก 250 บาท เป็นเดือนละ 1,250 บาท

กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เริ่มต้นจ่าย 19 ก.ค.65

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เงิน ผู้สูงอายุ ในฐานะพิธีกรกรมบัญชีกลาง เผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติช่วงวันที่ 5 กรกฎที่ต้องปฏิบัติาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบราวๆค่าใช้จ่ายประจำปี พุทธศักราช 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อจะกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจะปรับแก้เยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี

การชำระเงินสนับสนุนพิเศษ เงินผู้สูงอายุ จำนวน 10.94 ล้านคน วงเงิน 8,382.20 ล้านบาท เพื่อผ่อนคลายผลพวงด้านเศรษฐกิจ ตามที่กระทรวงการปรับปรุงสังคมและความเด็ดเดี่ยวของคนเราพรีเซนเทชั่น โดยผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินส่งเสริมพิเศษผู้สูงอายุ 100 – 250 บาท/คน/เดือน เป็นตอน 6 เดือน(เมษายน – กันยายน 2565)

กรมบัญชีกลาง ในฐานะองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่สำหรับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว เงิน ผู้สูงอายุ เพื่อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินโดยดิ่งแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความหนักแน่นของมนุษย์

โดยจะจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 19 กรกฎข้อบังคับาคม 2565 รวม 4 เดือน (เมษายน – กรระเบียบาคม 2565) รอบต่อจากนี้เป็นต้นไปในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม 2565 และ 19 กันยายน 2565 ตามลำดับชั้น ซึ่งผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะได้รับเงินสนับสนุนพิเศษผู้สูงอายุ (กำหนดการ) สล็อต

ทั้งนี้ สามารถถามไถ่เพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวัน ระหว่างราชการ” ผู้ดำเนินรายการกรมบัญชีกลาง บอก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สมัครสมาชิกเช่นไร ใช้หลักฐานอะไรบ้าง

ภายหลังเมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ย เงินผู้สูงอายุ ได้รับเงินสนับสนุนพิเศษเพิ่มเติมอีก 100-250 บาทต่อเดือน ทำให้หลายคนคงจะสงสัยว่าแล้วทำยังไง ผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยได้รับเบี้ยยังชีพจะสามารถสมัครหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับเงินเกื้อหนุนเยียวยาในแต่ละเดือนได้ เงิน ผู้สูงอายุ วันนี้”ฐานเศรษฐกิจ”ก็เลยได้นำข้อมูลที่ได้มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุมาแนะนำดังนั้น

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่สามารถสมัครรับเบี้ยยังชีพได้มีดังนี้

สัญชาติไทย
มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิคุณประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ,รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนแคว้น
ช่วงเวลาสมัครเป็นสมาชิกรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่เดือนเดือนมกราคมกระทั่งเดือนพ.ย.ของทุกปี

กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ ต.ค.64-เดือนพฤศจิกายน64 และเดือน เดือนมกราคม 65 -ก.ย.65 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนต่อจากนี้เป็นต้นไป เมื่ออาสมัยรบ 60 ปีบริบูรณ์ เงิน ผู้สูงอายุ

กรณีผู้สูงอายุที่มีอาสมัยรบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกขอรับเบี้ยยังชีพสามารถลงทะเบียนตั้งแต่ ต.ค. 64 – พ.ย. 64 และ ม.ค. 65 – ก.ย.65 และจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ต.ค. 65 ฯลฯไป

หลักฐานประสมการลงทะเบียนสมัครสมาชิกรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บัตรประจำตัวราษฎร หรือ บัตรอื่นที่ออกโดยองค์กรรัฐที่มีรูปถ่าย
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)
สมุดบัญชีเงินฝากสถานที่ให้บริการเรื่องที่เกี่ยวกับเงินในนามผู้มีสิทธิ / ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ เงิน ผู้สูงอายุ (สำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านทางธนาคาร)

ในเรื่องที่ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คนอื่นๆเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้

หนทางสมัครเป็นสมาชิกรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อและทำการสื่อสารได้ที่

กรุงเทพมหานคร สมัครเป็นสมาชิกที่สํานักงานเขต
ส่วนภูมิภาค สมัครสมาชิกที่องค์กรปกครองส่วนเขตแดน สำนักงานเทศบาล หรือองค์การจัดการส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา

นอกจากการสมัครรับเบี้ยยังชีพแล้ว เงิน ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุยังมีสิทธิและสวัสดิการหลายชนิด อาทิ สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง,การลดหย่อนค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ,สิทธิสำหรับเพื่อการฝึกอาชีพ ,กองทุนผู้สูงอายุ,การสงเคราะห์ในการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี เป็นต้น

There aren't any posts currently published under this tag.